O nás - Centrum pomoci Chomutov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

O nás
Poslání Centra pomoci pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s.
    Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. poskytuje sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a to ve formě odborného sociálního poradenství vč. půjčovny kompenzačních pomůcek a sociální služby osobní asistence prováděné v přirozeném sociálním prostředí těchto osob a při činnostech, které osoby potřebují na základě individuálně určených potřeb tak, aby se snažili překonat nepříznivou sociální situaci, byli podporováni v samostatnosti, mohli využívat veškeré dostupné místní instituce a přirozené vztahové sítě, zůstat součástí přirozeného místního společenství, seberealizovat se a žít způsobem, který se co nejvíce blíží běžnému způsobu života.

Zásady poskytování sociální služby
Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. poskytuje sociální služby na základě následujících zásad:
- informování klienta o jeho právech a možnostech řešení jeho nepříznivé sociální situace
- dodržování práv klientů a jejich lidské důstojnosti
- pomoc při prosazování oprávněných práv klientů
- respektování volby klientů
- individuální péče o klienty vč. vyhodnocování kvality této péče
- spolupráce s dalšími organizacemi v zájmu klientů
- flexibilita vůči potřebám klientů
- podpora samostatnosti klientů
- motivace k překonání nepříznivé sociální situace
- motivace k zapojování do různých pracovních, studijních, zájmových a zábavních aktivit
- odborná pomoc při výběru a používání správné kompenzační pomůcky
Cílová skupina
Cílovou skupinou Centra pomoci pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. jsou osoby obou pohlaví, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Jedná se především o osoby s kombinovaným postižením, s mentálním postižením, s tělesným postižením, se sluchovým postižením, se zdravotním postižením, se zrakovým postižením, s chronickým onemocněním, děti od 5 let věku a seniory.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky