Osobní asistence - Centrum pomoci Chomutov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Osobní asistence + ceník
Služba osobní asistence je hrazená terénní sociální služba, která nabízí pomoc občanům s těžkým zdravotním postižením, chronickým onemocněním, nebo úbytkem sil, aby mohli žít ve svém přirozeném prostředí, ve svém bytě, domě, v okruhu lidí, kteří jsou jim blízcí a nemuseli do ústavní péče. Pomocí naší služby podporujeme v maximální možné míře integraci těchto osob.
 
Služba je poskytována v pracovní dny od 7,00 – 15,00 hod – dále dle potřeby klienta
 
Služba je zajišťována – Chomutov, Jirkov, Kadaň, Klášterec nad Ohří a Litvínov, včetně spádových obcí.
Poslání osobní asistence
Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob.
Důvodem pro zvolení služby osobní asistence je snaha o vyrovnání sociálního handicapu, tj. se začleněním handicapovaného zpět do běžné společnosti. Služba by měla dotyčnému umožnit, aby vzdor postižení žil životem odpovídajícím jeho věku, pohlaví a společenskému postavení.
Služba osobní asistence má klientovi zabezpečit základní životní potřeby, a to jak biologické
(například příjem potravy, toaletu, polohování, hygienu, dále dopomoc při obstarání domácnosti, při nákupech, pochůzkách atp.), tak společenské (na příklad při výchově dětí, při vzdělání a výkonu povolání, při kulturních a sportovních aktivitách). To vše je nutnou kompenzací zdravotního postižení.
Osobní asistence nabízí klientům pomoc při řešení jejich nepříznivé sociální situace. Klienti jsou podporováni k samostatnosti tak, mohli využívat veškeré dostupné místní instituce a přirozené vztahové sítě, zůstat součástí přirozeného místního společenství, seberealizovat se a žít způsobem, který se co nejvíce blíží běžnému způsobu života.
Zásady poskytování sociální služby
Služba osobní asistence poskytuje sociální služby na základě následujících zásad:
klient je vždy rovnocenným partnerem, jehož oprávněné zájmy je nutné respektovat
potřeba informování klienta o jeho právech a možnostech řešení jeho nepříznivé sociální situace
- dodržování práv klientů a jejich lidské důstojnosti
bezpodmínečné respektování osobnosti klienta, jeho vůle a zvyklostí, přání, schopností, možností, sociálních vazeb
- pomoc při prosazování oprávněných práv klientů
- je udržován partnerský vztah po celou dobu poskytování soc. služby OA, mezi klientem a organizací, ať již při sjednávání podmínek, sestavování, aktualizování IP, stanovování cílů, vyhodnocováním přínosů stanovených cílů, apod.
- flexibilita vůči potřebám klientů
- jednoznačné respektování individuality klienta, dodržování soukromí, chránit jeho osobnost a osobní údaje, jeho práva
- podpora samostatnosti klientů
- motivace k překonání nepříznivé sociální situace
motivace k zapojování do různých pracovních, studijních, zájmových a zábavních aktivit
Cíl osobní asistence
- podpora a pomoc osobám s těžkým zdravotním postižením, dlouhodobým a chronickým onemocněním nebo osobám s úbytkem sil
- společně s ním a jeho přirozeným prostředím, rodinou, přáteli, pečovateli, se snažíme i v rámci této soc. služby, aby mohli tito lidé zůstat, co nejdéle to jde ve svém obydlí, bytě, domě, mezi svými blízkými, aby mohli i přes svůj handicap žít a
případně i dožít tam, kde chtějí, kde jsou zvyklí, kde je to pro ně přirozené. Ústavní péče není přirozený způsob žití, i když někdy nezbytný.
- společné nalézání přijatelného řešení nepříznivé situace a stanovování dosažitelných cílů podle konkrétních možností a schopností klienta, v souladu s jeho přáním a vůlí
- snaha o odstranění či zmírnění pocitu osamění, často i marnosti, odmítání negativistických postojů klienta ke společnosti, vést ho povzbuzováním k objevování dalších možností, činnosti apod.
- zlepšování nebo aspoň udržení kvality života klienta na stávající úrovni, vždy s ohledem na jeho možnosti, schopnosti v přátelském, přirozeném prostředí
- snaha o další rozvoj fyzických a psychických schopností, dovedností, dalším zapojování do nových aktivit
- udržení stávajících či navázání nových kontaktů klienta s lidmi ze společnosti, ať již stejně postižených nebo zdravých, hledání nových aktivit, které by jej zaujaly a tím i přátel 
Cílová skupina
Cílovou skupinou Centra pomoci pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. jsou osoby obou pohlaví od věku 5-ti let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Jedná se především o osoby s kombinovaným postižením, s mentálním postižením, s tělesným postižením, se sluchovým postižením, se zdravotním postižením, se zrakovým postižením, s chronickým onemocněním, děti od 5 let věku a seniory.
Základní činnosti osobní asistence jsou poskytovány v tomto rozsahu:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
   1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
   2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
   3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
b) pomoc při osobní hygieně:
   1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
   2. pomoc při použití WC,
c) pomoc při zajištění stravy:
   1. pomoc při přípravě jídla a pití,
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
   1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,
   2. nákupy a běžné pochůzky,
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
   1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě,
   2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
   3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
   1. doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
   1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
   2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
Poskytujeme osobní asistenci i dětem od 5 let. Například je doprovázíme na speciální zařízení, někdy jsem tam i s nimi po celou dobu, jindy jsme s nimi i doma (matky jsou např. v práci, nebo mají ještě další děti apod.)
Zájemce seznámíme s průběhem osobní asistence v kanceláři na adrese Kochova 1185, Chomutov na základě telefonicky předjednaného termínu nebo na základě domluvy v domácím prostředí klienta.
 Každý klient je přesně informován o nabídce poskytovaných služeb jak ústní, tak i písemnou formou (písemná forma = předání našeho propagačního letáčku). Během tohoto rozhovoru jsou přesně formulována očekávání a osobní cíle klienta. Informační rozhovor provádí sociální pracovník CP ZPS. V rámci společného rozhovoru je provedeno krátké sociální šetření. Následný průběh je dle individuálního plánu přizpůsoben zájmům a potřebám klienta, neboť u každého z nich liší.
Zájemce o tuto službu seznámíme s našimi základními činnostmi, spadající do kompetencí osobního asistenta, klientům jsou vysvětleny úkony a činnosti, které patří do základních činností dané sociální služby. S klientem je sepsána písemná smlouva. V průběhu poskytované služby je možné, dle potřeby klienta, smlouvu ještě doplnit, nebo jinak upravit formou dodatku ke smlouvě, čímž je možno opět písemně stvrdit možné změny o průběhu služby.
Při ukončení služby je klientovi předán jednoduchý dotazník, kde má možnost zhodnotit kvalitu a rozsah našich služeb, taktéž je jím vyzván - čím by naše služby ještě doplnil nebo rozšířil. K ukončení služby nejčastěji dochází v případě: při zlepšení, nebo doléčení zdravotního stavu (poúrazové stavy),
z důvodu umístění klienta do zdravotnického zařízení, z důvodu přestěhování, z důvodu úmrtí. I klient sám z vlastní vůle může kdykoliv poskytovanou službu bez udání důvodu ukončit.
Důvodem pro zvolení služby osobní asistence je snaha o vyrovnání sociálního handicapu, tj. se začleněním handicapovaného zpět do běžné společnosti. Služba by měla dotyčnému umožnit, aby vzdor postižení žil životem odpovídajícím jeho věku, pohlaví a společenskému postavení.
Služby osobní asistence mají klientovi zabezpečit základní životní potřeby, a to jak biologické
(například příjem potravy, toaletu, polohování, hygienu, dále dopomoc při obstarání domácnosti,
při nákupech, pochůzkách atp.), tak společenské (na příklad při výchově dětí, při vzdělání a výkonu povolání, při kulturních a sportovních aktivitách). To vše je nutnou kompenzací zdravotního postižení.
 Rozhodnutí pro osobní asistenci nevylučuje možnost volby dalších služeb, klient má příležitost kombinovat osobní asistenci s dalšími poskytovateli sociálních služeb, rodinou, home-care.
Kapacita služby: 9 klientů
Cílová skupina:
- osoby s chronickým onemocněním
- osoby s kombinovaným postižením
- osoby s mentálním postižením
- osoby s tělesným postižením
- osoby se sluchovým postižením
- osoby se zdravotním postižením
- osoby se zrakovým postižením
- senioři

VÝŠE ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OSOBNÍ ASISTENCE
CENÍK, PLATNOST OD 1. 4. 2016
  -  KE STÁHNUTÍ ZDE

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky